อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาชำระหนี้ประจำเดือน

ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาชำระหนี้ประจำเดือน

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด

ที่     4 / 2564

เรื่อง   ขยายระยะเวลาชำระหนี้ประจำเดือน

 

           

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  อันส่งผลให้การเดินทางมาทำธุรกรรม ณ สำนักงานสหกรณ์ ฯ ของท่านสมาชิกเกิดความล่าช้าและไม่สะดวกนั้น  

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด    โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2563  ลงวันที่  8   มกราคม   2564  จึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการชำระหนี้ทุกประเภท ในงวดเดือนมกราคม – มิถุนายน  2564   (รวม 6 งวด)   จากเดิมไม่เกินวันที่ 7 ของเดือน   เลื่อนออกไปเป็นภายในวันที่ 15 ของเดือน   โดยไม่กระทบต่อเงินเฉลี่ยคืนและสิทธิ์สวัสดิการของสมาชิก

 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มกราคม  2564

 

 

 

                                                                              ณัฐวุฒิ  ไชยชูลี

                                                                        ( นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี )

   ประธานกรรมการ

                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด