อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศหยุดทำการ 1 วัน

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน

 ประกาศหยุดทำการ 1 วัน

ในวันศุกร์ที่   26  กุมภาพันธ์  2564

เนื่องในวันมาฆบูชา และวันสหกรณ์แห่งชาติ

  และจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่  1  มีนาคม  2564