อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศวันหยุด ประจำปี 2564

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564

 ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด

ที่   1  / 2564

เรื่อง        วันหยุดประจำปี  2564

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ได้กำหนดวันหยุดประจำปี  2564  ดังนี้

ลำดับ

      วัน

             วันที่

         วันหยุด

1.             วันศุกร์                        1         มกราคม                 วันขึ้นปีใหม่

2.             วันอังคาร                   12        มกราคม                 วันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ ฯ       

3.             วันศุกร์                       26        กุมภาพันธ์              วันมาฆบูชา   และ วันสหกรณ์แห่งชาติ

4.             วันอังคาร                    6         เมษายน                   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

                                                                                                และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

5.             วันอังคาร                    13        เมษายน                   วันสงกรานต์

6.             วันพุธ                         14        เมษายน                   วันสงกรานต์

7.             วันพฤหัสบดี              15        เมษายน                   วันสงกรานต์

8.             วันอังคาร                     4          พฤษภาคม              วันฉัตรมงคล

9.             วันจันทร์                     10        พฤษภาคม              วันพืชมงคล

10.           วันพุธ                         26        พฤษภาคม              วันวิสาขบูชา

11.           วันพฤหัสบดี              3          มิถุนายน                 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

12.           วันจันทร์                   26        กรกฎาคม               วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

13.           วันพุธ                       28         กรกฎาคม               วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

                                                                                                บดินทรเทพยวรางกูร

14.           วันพฤหัสบดี             12         สิงหาคม                 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

                                                                                                พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

15.           วันพุธ                        13         ตุลาคม                    วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

                                                                                                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

16.           วันจันทร์                    25         ตุลาคม                    วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

17.           วันจันทร์                    6          ธันวาคม                 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม

                                                                                                ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                                                                                วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

18.           วันศุกร์                     10          ธันวาคม                 วันรัฐธรรมนูญ

19.           วันศุกร์                     31          ธันวาคม                 วันสิ้นปี

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  2564

   

                                                                                                    ณัฐวุฒิ   ไชยชูลี

                                                                                                 (นายณัฐวุฒิ   ไชยชูลี)

                                                                                                    ประธานกรรมการ

                                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด