อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ข้อ 100, 101, 102, 103 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด

ที่    7   /  2564

เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด ข้อ  100, 101, 102, 103  และระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การบริหารจัดการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2560  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21  ครั้งที่ 12 / 2563   เมื่อวันที่  30มีนาคม 2564 ให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                1.  รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  จำนวน 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล       

                2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

               2.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.2559   ตลอดจนข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 101 และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

               1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์

               2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

               3) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                         1.เป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น

                          2.เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์

                         3.เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ  หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น

                        4.เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น  หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น   ฐานทุจริตต่อหน้าที่

                         5.เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

                        6.เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                         7.เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

                         8.เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                         9.เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                        10.เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                        11.เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

                        12.เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

                       13.เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                3.  การรับสมัครเลือกตั้ง  ให้ยื่นใบสมัครโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  ตั้งแต่วันที่  5  เมษายน  2564  ถึงวันที่ 16   เมษายน 2564  พร้อมหลักฐาน  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิการศึกษาและภาพถ่ายขนาด  3  นิ้ว  3 รูป  ชำระค่าสมัคร  3,000  บาท โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร  ภายในวันที่ 20  เมษายน  2564  และดำเนินการเลือกตั้งในวันเวลาและสถานที่  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

              ประกาศ ณ วันที่  2  เมษายน  2564

 


                                                                                                                  ณัฐวุฒิ  ไชยชูลี                           

                                                                                                                (นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี)

                                                                                                   ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด