อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

 

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด

ที่   2   /   2564

เรื่อง       การสมัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------

              ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564   ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้

              1.   ประเภทของทุนการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

                   1.1   ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา   รวม  20  ทุน  ทุนละ 1,000.00  บาท

                           ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า  75%   หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

                   1.2   ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   รวม  20  ทุน  ทุนละ 1,000.00  บาท

                            ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า  75%   หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

                   1.3   ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา   รวม  10  ทุน  ทุนละ 1,000.00  บาท

                            ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า  75%   หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.   วัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา

                   2.1   เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก

                   2.2 เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ซึมซับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่งมุ่งเน้นในการแบ่งปันเอื้อเฟื้อแก่กัน                                    และกัน และให้โอกาสแก่ผู้อื่น

                  2.3 เพื่อให้กำลังใจและยกย่องเชิดชูกุลบุตร กุลธิดาของสมาชิก ที่มีความพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนมา                                          อย่างต่อเนื่อง

              3.   คุณสมบัติของสมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

                   3.1   ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ โดยมีการซื้อหุ้นรายเดือนเป็นประจำ และไม่ผิดนัดชำระหนี้

                   3.2   บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน จะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

              4.   กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   4.1 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2564 ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  08.30  – 16.00 น. ในวันทำการ

            4.2  สมาชิกสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด   เลขที่ 37,39 ถ.โชติวิทยะกุล 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

             5.   หลักฐานประกอบการสมัคร

                   5.1   สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา

                   5.2   ใบรับรองการเรียนของบุตร ในภาคการศึกษาที่ 1  ประจำปี 2563

                   5.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร

              6.   หลักเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก

                  6.1   การตัดสินจะใช้ผลการเรียนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน หากมีผู้สมัครขอรับทุนผ่านเกณฑ์เกินกว่าจำนวนทุนการศึกษาที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยจัดเรียงตามลำดับผลการเรียนสูงสุด

                   6.2   สมาชิกมีสิทธิส่งรายชื่อบุตร เพื่อขอรับทุนการศึกษาได้เพียง 1 คน ต่อครอบครัวของสมาชิก

                 6.3   ทุนการศึกษาประเภทใดที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรทุนเพิ่มให้แก่ประเภทอื่นๆได้ โดยไม่เกินจากจำนวนทุนการศึกษารวมทุกระดับชั้น

              7.   กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา และวันมอบทุนการศึกษา

                   7.1   ประกาศผลการพิจารณาผู้รับทุนการศึกษาภายในวันที่  15  เมษายน  2564

                   7.2   มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

              8.  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ ฯ จึงขอให้นักเรียนผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา จะต้องมาปรากฏตัวรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สหกรณ์ฯ กำหนด มิฉะนั้นสหกรณ์ ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษา

 

              ประกาศ ณ วันที่  13  มกราคม  2564

                                                                                       

 

                                                                                                  ณัฐวุฒิ   ไชยชูลี

                                                                                             (นายณัฐวุฒิ   ไชยชูลี)

                                                                                                ประธานกรรมการ

                                                                                สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่   จำกัด