อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
หน้าแรก
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด

องค์กรประชาชนที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าประชาชน นักธุรกิจ ในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อสนองความต้องการ และจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีอุดมการณ์สหกรณ์ร่วมกัน ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.001542 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ แห่งแรกของจังหวัดสงขลา