อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ประวัติ
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด (The Hatyai City Savings and Credit Cooperatives Limited: HYC Coop) เกิดจากการรวมตัวของประชาชนและนักธุรกิจในอำเภอหาดใหญ่ รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นและได้รับการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.001542 ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งแรกของจังหวัดสงขลา มีเขตพื้นที่ให้บริการสมาชิกครอบคลุมทั้งอำเภอหาดใหญ่ โดยเปิดรับสมาชิกทุกสาขาอาชีพ


ภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่จาก อดีต ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปี 2568 "

พันธกิจ :

1. พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาบทบาทของสมาชิกให้มีส่วนร่วมกับสหกรณ์
4.การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
5.ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์
6.การเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน


รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการสามารถดูได้จาก ที่นี่
รายชื่อที่ปรึกษาสามารถดูได้จาก ที่นี่

รายชื่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่สามารถดูได้จาก 1 , 2 , 3

โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด