อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


จำนวน 8 หัวข้อ
news ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามรายละเอียดแนบที่นี่...
more

news รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ...
more

news รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ...
more

news ขยายระยะเวลาชำระหนี้ประจำเดือน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ นั้น...
more

news ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ดังต่อไปนี้ ......
more

news แผนงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2564
แผนงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2564...
more

news คู่มือสมาชิก
news ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ...
more