อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


จำนวน 15 หัวข้อ
news ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามรายละเอียดแนบที่นี่...
more

news ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ดังต่อไปนี้ ......
more

news ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง...
more

news ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ข้อ 71, 72, 74, 75 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการเลือกตั้ง และวิธีการรับสมัครคณะกรรมการด...
more

news ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ข้อ 100, 101, 102, 103 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560...
more

news ประกาศหยุดทำการ 1 วัน
ประกาศหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 6 เมษายน 2564...
more

news ประกาศหยุดทำการ 1 วัน
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน...
more

news ประกาศหยุดทำการ 1 วัน
ประกาศหยุดทำการ 1 วัน (12/2/2564)...
more

news แผนงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2564
แผนงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2564...
more

news ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564...
more

news ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาชำระหนี้ประจำเดือน
ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาชำระหนี้ประจำเดือน...
more

news ประกาศวันหยุด ประจำปี 2564
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564...
more

news แผนกลยุทธ์สหกรณ์
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2558 - 2562...
more

news คู่มือสมาชิก
news ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ...
more