อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ดังต่อไปนี้ ...

                                                                                  ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด

ที่     9  /  2564

เรื่อง   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ฯ

 

 

 

 

            เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน   และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากในปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์   อันจะทำให้สหกรณ์มีต้นทุนทางการเงินและจำนวนเงินรับฝากที่เหมาะสม

                อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 9   ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วย  การรับเงินฝากจากสมาชิก       พ.ศ.2551  หมวด 4 ข้อ 14   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์   เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์     ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ.2564   และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 21  ครั้งที่ 15/2563  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2564   เห็นชอบให้ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก   ดังต่อไปนี้

 

ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย (เดิม)

อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)

1.   ออมทรัพย์ทั่วไป

2.   ออมทรัพย์เป้าหมาย

3.   ออมทรัพย์พิเศษ

4.   ออมทรัพย์สินทวี

2.5 % ต่อปี

4.25 % ต่อปี

4.50 % ต่อปี

4.50 % ต่อปี

2.0 % ต่อปี

3.75 % ต่อปี

3.75 % ต่อปี

4.00 % ต่อปี

 

   ทั้งนี้   ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2564   เป็นต้นไป

 

 

 

                                                                                        ณัฐวุฒิ  ไชยชูลี     

                                                                                  ( นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี )

   ประธานกรรมการ

                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด