อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์ นครหาดใหญ่ จำกัด
37,39 ถ.โชติวิทยะกุล 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-245325, 074-262779
Fax: 074-429348
E-mail: info@hatyaicoop.com


 
ชื่อ :  
บริษัท :  
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ *:  
รายละเอียด * :