อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
งานด้าบริการ

1. การให้บริการด้านเงินฝาก

  1.1 เงินฝากดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาทฝากและถอนได้ ตลอดเวลา ดอกเบี้ยเข้าทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของทุกปี
  1.2 เงินฝากออมทรัพย์เป้าหมาย
  การฝาก เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ดอกเบี้ยเข้าเมื่อฝากครบ 6 เดือน
  การถอน ต้องเลือกถอนแต่ละยอดที่ฝาก ถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องเหลือแต่ละยอด ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ยอดเงินที่ถอนก่อน ครบกำหนดเข้าดอกเบี้ยจะได้ดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์ทั่วไป
  1.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  การฝาก เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท การฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยเข้าเป็นรายเดือน โดยกำหนดจะจ่ายให้ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปชื่อสมาชิกที่ระบุไว้ การถอน ต้องเลือกถอนแต่ละยอดที่ฝาก ถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องเหลือแต่ละยอดไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะถูกเรียกคืนดอกเบี้ยที่โอนเข้าบัญชีไปแล้วทั้งหมดและคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ทั้งนี้ยอดเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่ถูกเรียกคืนดอกเบี้ย ต้องฝากครบระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด
  1.4 เงินฝากออมทรัพย์สินทวี
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200 บาท และต้องฝากเป็น ประจำทุกเดือนโดยจำนวนเงินที่ฝากต้องเท่ากับที่เปิดบัญชีไว้ครั้งแรก โดยมีกำหนดฝาก 3 ปี 4 ปี หรือ 5 ปี
  **ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศสหกรณ์**

2. การให้บริการด้านสินเชื่อ

  2.1 เงินกู้ฉุกเฉิน
  - วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท
  - ระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 10 เดือน
  - หลักประกัน ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันไม่เกิน 90%
  2.2 เงินกู้สามัญ
  - ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน
  - หลักประกัน ใช้ทุนเรือนหุ้น, เงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาลค้ำประกันไม่เกิน 90%
  2.3 เงินกู้สามัญสวัสดิการข้าราชการและเอกชน
  - ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 84 เดือน
  - กู้ได้สูงสุด 8 เท่าของอัตราเงินเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  - ทำหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แก่สหกรณ์ ก่อนการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้กู้
  - มีบุคคลในสังกัด,หน่วยงานเดียวกันค้ำประกัน
  **เงินกู้สามัญรายบุคคลที่จะให้กู้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆนั้น ย่อมสุดแต่ คณะกรรมการดำเนินการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด
  2.4 เงินกู้พิเศษ
  - สหกรณ์จะให้กู้ เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  - อายุสมาชิก 3 เดือน – 1 ปี สิทธิการกู้ไม่เกิน 600,000 บาท
  - อายุสมาชิก1 ปีขึ้นไป – 3 ปี สิทธิการกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  - อายุสมาชิก 3 ปีขึ้นไป สิทธิการกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
  - มีทุนเรือนหุ้น 10 % ของวงเงินกู้
  - อายุไม่เกิน 65 ปี
  - สมัครใจเปิดบัญชีกองทุนเงินออมชำระหนี้และหุ้น
  - ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด
  - หลักประกัน ใช้โฉนด, น.ส.3ก, ตราจองหรือสิทธิการเช่าภายใน จังหวัดสงขลา และต้องมีถนนสาธารณะเข้าถึง
  **ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไปตามเงื่อนไข, วิธีการและประกาศสหกรณ์**

3. สวัสดิการ

  3.1 สวัสดิการรับขวัญบุตร
  3.2 สวัสดิการเพื่อการสมรส
  3.3 สวัสดิการค่าชดเชยรายวันในการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
  3.4 สวัสดิการทุนเรียนดี ประพฤติดี ของบุตรสมาชิก
  3.5 สวัสดิการทุนการศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท
  3.6 สวัสดิการเงินสงเคราะห์ชราภาพ (ตามระเบียบกำหนด)
  3.7 สวัสดิการฌาปนกิจของสหกรณ์เมื่อสมาชิกของสหกรณ์ถึงแก่กรรม สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาท รายละ 10,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นสมาชิกหรือคู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตร(ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัดเท่านั้น สมัครเข้าโครงการคนละ 710 บาท (เป็นค่าสมัคร 50 บาท ค่าบำรุงสมาคมในปีที่สมัคร 60 บาท อีก 600 บาท เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

5. สวัสดิการแก่สังคม

  ***สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด***

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  2. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ(อายุ 20 ปีขึ้นไป)
  3. เป็นผู้ตั้งบ้านเรือนหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือมีสถานประกอบการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
  5. เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์จะออมทรัพย์ใน สหกรณ์นี้ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
  6. หากเคยเป็นสมาชิกแล้วลาออก จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้เมื่อลาออกครบ 1 ปีแล้ว

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  1. เปิดบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ขั้นต่ำ 100 บาท ทำการฝากถอนได้ปกติพร้อมสมัครสมาชิก และชำระค่าหุ้น 500 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องทำหนังสือยินยอมหักผ่านบัญชี เพื่อชำระค่าหุ้น
  2. เข้ารับการอบรมหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
  3. ในเดือนถัดไปสมาชิกต้องทำหน้าที่เพิ่มทุนให้กับสหกรณ์โดยการซื้อหุ้นเป็นประจำทุกเดือน เป็นจำนวนเงินตามระเบียบว่าด้วยหุ้น (ตามเกณฑ์รายได้) โดยสหกรณ์จะทำการหักผ่านบัญชีของสมาชิก(ตามหนังสือยินยอม)
  4. สมาชิกต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ควบคู่ไปกับ การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด

ระเบียบข้อบังคับ สามาถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่