อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด ข้อ 71, 72, 74, 75 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการเลือกตั้ง และวิธีการรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 12 / 2563 เมื่อวันที่

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด

ที่    6  /  2564

เรื่อง  รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด  ข้อ  71, 72, 74, 75  และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการเลือกตั้ง และวิธีการรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2560  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21  ครั้งที่ 12 / 2563   เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2564  เห็นควรให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                1.  รับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  จำนวน  7  คน

                    1.1  ประธานกรรมการ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน  1  ตำแหน่ง วาระ  2  ปี

                    1.2  กรรมการกำหนดวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน  3  ตำแหน่ง วาระ  2  ปี

                    1.3  กรรมการอื่น  จำนวน  3  ตำแหน่ง  วาระ  2  ปี

                2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    2.1  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                    2.2  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์กรหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

                    2.3  ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ  หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                    2.4  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่

                  2.5  ไม่เป็นสมาชิกซึ่งผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย  ในระยะเวลา  2  ปี  ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

                    2.6  เป็นสมาชิกสามัญ

                    2.7  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                    2.8  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจกิจการ  ในคราวเดียวกันมิได้

                3.  การรับสมัครเลือกตั้ง  ให้ยื่นใบสมัครโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  ตั้งแต่วันที่  5  เมษายน  2564  ถึงวันที่ 16   เมษายน 2564  พร้อมหลักฐาน  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิการศึกษาและภาพถ่ายขนาด  3  นิ้ว  3 รูป  ชำระค่าสมัคร  3,000  บาท โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร  ภายในวันที่ 20  เมษายน  2564  และดำเนินการเลือกตั้งในวันเวลาและสถานที่  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

              ประกาศ ณ วันที่  2  เมษายน  2564

 


                                                                                                                          ณัฐวุฒิ  ไชยชูลี     

                                                                                                                     (นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี)                                                                                                                                            ประธานคณะกรรมการดำเนินการ                                                                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด