อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ทั่วไป 1.50%
ออมทรัพย์เป้าหมาย 3.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25%
ออมทรัพย์สินทวี 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 8%
เงินกู้สามัญ 11%
เงินกู้พิเศษ  
-การเคหะสงเคราะห์ 9%
-การลงทุน 12%
-การชำระหนี้,ซื้อรถยนต์ 13%
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 12%
ข่าวสาร


ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

ประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด

ที่    8  / 2564

เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

---------------------------------------------------

                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จำกัด   ได้ประกาศสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการที่ 6/2564 , 7/2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564   ถึงวันที่  16  เมษายน 2564    บัดนี้ สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง   ดังนี้

                                ประธานกรรมการกำหนดวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

                ผู้สมัครหมายเลข 1             นายณัฐวุฒิ            ไชยชูลี                   สมาชิกเลขที่         4882

 

                                กรรมการกำหนดวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

                ผู้สมัครหมายเลข 1             นายไพศิษฐ์         วณิชธนศิริ            สมาชิกเลขที่         5482      

                ผู้สมัครหมายเลข 2             นายณัทกร            จินดาสุวรรณ์        สมาชิกเลขที่         12849   

                ผู้สมัครหมายเลข 3             นายภูกิจ               ลิขิตจารุกร            สมาชิกเลขที่         12793   

 

                                กรรมการอื่น

                ผู้สมัครหมายเลข 1             นายจินดา             บุตรมณี                 สมาชิกเลขที่         2311

                ผู้สมัครหมายเลข 2             นางสาวชญาธร   ตันติวิภากร           สมาชิกเลขที่         959

                ผู้สมัครหมายเลข 3             นายธนุช              สังฆะโต                สมาชิกเลขที่         13033   

 

                                ผู้ตรวจสอบกิจการ

                ผู้สมัครหมายเลข 1             นายธัญญลักษณ์   สุวารักษ์               สมาชิกเลขที่         12524   

 

                ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน  2564

 

               

                                                                                                ลงชื่อ               ประเทือง   ไฝเสน

                                                                                                                     (นางประเทือง   ไฝเสน)

                                                                                                                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง